<strike id="plxyu"></strike>
 • <center id="plxyu"><small id="plxyu"></small></center>
  1. <object id="plxyu"></object>
   <strike id="plxyu"></strike>
  2. <code id="plxyu"><small id="plxyu"><optgroup id="plxyu"></optgroup></small></code>
   <code id="plxyu"><nobr id="plxyu"><track id="plxyu"></track></nobr></code>
   <th id="plxyu"><option id="plxyu"></option></th>
   <thead id="plxyu"><option id="plxyu"></option></thead>

  3. 锐单电子商城 , 一站式电子元器件采购平台!
   • 电话:400-990-0325

   当前“背板连接器”共17038条相关库存
   什么是背板连接器:

   背板连接器(backplane connector)是大型通讯设备、超高性能服务器和巨型计算机、工业计算机、高端存储设备常用的一类连接器。

   图片品牌型号描述价格(含税)库存关键参数
   598457096000752_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   598458096000407_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   268577048002025_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   208457096005033_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   598478048000016_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   CONN DIN HDR 48POS PRESS-FIT GLD

   AVXDIN4162背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   598478048000015_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   CONN DIN HDR 48POS PRESS-FIT GLD

   AVXDIN4162背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   108457096002001_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   598477048000049_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   108478064001001_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   CONN DIN HDR 64POS PRESS-FIT GLD

   AVXDIN4162背板连接器

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   952521321400000_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   678241022299339_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   672525021304212_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   608459401700000_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   608457492400000_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   598557096000008_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   598477096000078_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09031962591_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌
   +200:

   ¥100.686635

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09031648921_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌
   +200:

   ¥136.30599

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09031346951_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌
   +200:

   ¥40.818906

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09022642827_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   02041605101015_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥900.154067

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   02041601105_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   02021608013_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌
   +200:

   ¥724.821072

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   02021602601_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌
   +20:

   ¥313.449108

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09032966416_DIN4162背板连接器
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   02440000012_背板连接器外壳
   授权代理品牌
   +100:

   ¥53.696299

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   02440000011_背板连接器外壳
   授权代理品牌
   +100:

   ¥53.696299

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09030019968_背板连接器外壳
   授权代理品牌
   +50:

   ¥93.251763

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09291303101_背板连接器外壳
   授权代理品牌
   +20:

   ¥23.215753

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09060019990_背板连接器配件
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09030960504_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +200:

   ¥213.497457

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09030009981_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +200:

   ¥31.100119

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09030009980_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +200:

   ¥31.100119

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09069019997_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +100:

   ¥110.800248

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09069019996_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +100:

   ¥110.800248

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09068009968_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +100:

   ¥117.099237

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09068009966_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +100:

   ¥117.099237

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09060019946_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +100:

   ¥9.888865

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   02090000018_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +100:

   ¥40.575937

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   02090000017_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +100:

   ¥40.575937

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09720009903_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +20:

   ¥130.474718

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09068009962_背板连接器配件
   授权代理品牌

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09060019995_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +20:

   ¥123.477191

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09050009903_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +20:

   ¥130.474718

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09068009978_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +10:

   ¥312.83561

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09068009976_背板连接器配件
   授权代理品牌
   +10:

   ¥312.83561

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: *

   零件状态: -

   09030008104_背板连接器触头
   授权代理品牌
   +500:

   ¥78.521726

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09030008225_背板连接器触头
   授权代理品牌
   +100:

   ¥109.044792

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09030008215_背板连接器触头
   授权代理品牌
   +100:

   ¥91.247263

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   09030006135_背板连接器触头
   授权代理品牌
   +100:

   ¥47.379087

   库存: 0

   货期:7~10 天

   厂家: -

   包装: -

   系列: -

   零件状态: -

   日韩精品 深夜影院在线观看视频